top of page

VEDTÆGTER

Vedtægter: Tekst

§ 1 Selskabets navn og formål

Stk. 1. Selskabets navn er " Dansk Hoved- og Hals-kirurgisk Selskab"

(Eng.: Danish Academy of Head & Neck Surgeons).

Stk. 2. Selskabets formål er at fremme det kliniske og videnskabelige arbejde indenfor hoved-halskirurgien, inklusive thyroideakirurgi og traumatologi. I dette formål indgår bla. kvalitetssikring, state of the art og samarbejdsrelationer, såvel med andre specialer som nordiske eller andre udenlandske parallelle selskaber.


§ 2 Medlemmer

Stk. 1. Som medlem kan optages alle læger, der samtidigt er medlem af Dansk selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi (DSOHH).

Stk. 2. Indmeldelse sker via Lægeforeningens hjemmeside (aktuelt: www.minside.laeger.dk) og ansøgningen vil blive behandlet af bestyrelsen. 

Stk. 3. Som ekstraordinært medlem kan optages enhver læge, der ikke er medlem af det under stk. 1 nævnte selskab. Medlemskabet er betinget af bestyrelsens godkendelse.

Stk. 4. Udmeldelse sker ligeledes via Lægeforeningens hjemmeside (aktuelt: www.minside.laeger.dk).


§ 3 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamling afholdes på et af bestyrelsen udpeget sted i Danmark og indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Samtidig indkaldes forslag, der ønskes optaget på dagsordenen.

Stk. 3. Forslag, der ønskes optaget som punkter på dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling fremsendes til foreningens medlemmer senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen og skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

6. Valg af formand

7. Valg af øvrige medlemmer og af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Stk. 5. Bestyrelsen har inden generalforsamlingen udpeget en mulig dirigent, som af generalforsamlingen vælges ved simpelt stemmeflertal. Denne leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultater. 

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal ske skriftligt. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med mindre nærværende vedtægter bestemmer andet. Hvert medlem har på generalforsamlingen en stemme. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 6. Generalforsamlingens beslutning om ændring af selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning kræver 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af selskabets samlede stemmer. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for et forslag om vedtægtsændring, herunder opløsning, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til de mødendes antal - stemmer for forslaget.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel, som den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter begæring af mindst 1/3 af selskabets medlemmer. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives. Når begæring er indgivet til bestyrelsen, skal denne senest 4 uger efter modtagelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


§ 5 Selskabets bestyrelse

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, formand, sekretær og kasserer, der vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Man kan være medlem af bestyrelsen i to perioder. Udtrædelse af bestyrelsen er på et hvert tidspunkt muligt. 

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger yderligere 1 suppleant for 2 år ad gangen, der tiltræder i tilfælde af vedvarende vakance blandt bestyrelsens medlemmer. Suppleanter kan genvælges.

Stk. 3. Generalforsamlingen kan vælge medlemmer til at repræsentere selskabet overfor myndigheder eller i selskaber i ind, og udland. Ved særligt hastende opgaver kan bestyrelsen udpege 1 repræsentant og 1 suppleant herfor.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og kasserer.


§ 6 Selskabets aktivitet

Stk. 1. Foreningen afholder et fagligt møde mindst een gang om året. Ved dette møde afholdes generalforsamling med kontingentfastsættelse.

Stk. 2. Foreningens aktiviteter annonceres på DHHKS’ hjemmeside, og referater og indkaldelse til møder og generalforsamling sker desuden via mailing-liste. Det er medlemmernes ansvar at påse, at sekretærens mailing-liste er opdateret med korrekt mail-adresse.


§ 7 Selskabets opløsning

Stk. 1. Ved opløsning af selskabet tilfalder en eventuel formue DSOHH.


Vedtaget på generalforsamling 27.oktober 2006

Formand: Christian v Buchwald

Dirigent: Ulrik Pedersen

Vedtægter er tilrettet og godkendt på Generalforsamling 31. okt 2019

Vedtægter: Tekst
bottom of page